Member Login

สมาชิกล็อกอิน
รหัสผ่าน Side Page

 สถิติวันนี้ 2 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
219 คน
1975 คน
59831 คน
เริ่มเมื่อ 2010-08-24มะโนมอบพระผู้...เสวยสวรรค์, แขนมอบถวายทรงธรรม์...เทอดหล้า, ดวงใจมอบเมียขวัญ...และแม่, เกียรติศักดิ์รักของข้า...มอบไว้แก่ตัว ฯ ( โครงพระราชนิพนธ์ ร.๖ )                                                                                                                                                                                                                                         

DownLoad ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ได้ที่นี้

ชมภาพพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตรับราชการทหารชั้นนายพล  ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ที่หน้ากิจกรรมรุ่น


ที่อยู่ พล.ต.โกศล จรดล เปลี่ยนเป็น   1025 ซ.เพรชเกษม 51 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
โทรมือถือ พล.ต.สรรเพชญ อิศรางกูร ณ อยุธยา เปลี่ยนเป็น 087-691-0056


สาส์น จปร.24
( ฉบับที่ 3/55 )

           สวัสดีอีกครั้งครับเพื่อน จปร.24 ที่รักทุกท่าน ข่าวสารฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษเพื่อแจ้งข่าวเกี่ยวกับผลการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.24 ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค.55 ให้เพื่อนๆ ทราบ ทั้งผู้ที่ได้ไปร่วมงานจะได้ซึมซับกิจกรรมที่เราได้ทำร่วมกัน ส่วนเพื่อนที่มีความจำเป็นไม่ได้ไปร่วมงานก็จะได้ทราบบรรยากาศในงานว่ามีอะไรบ้าง จะได้ไม่พลาดในโอกาสต่อไป เอาละครับผมขอเริ่มเลยแล้วกัน.....................

รายละเอียด


            ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน ๑๒๗ ราย มีเพื่อนๆ ได้รับโปรดเกล้าฯ ดังนี้

ลำดับที่ ๖. พล.ท.พันเลิศ วงศ์วานิช เป็น ปษ.สป.กห.
ลำดับที่ ๑๔. พล.ต.เกรียงไกร บุรินทร์วัฒนา เป็น ปษ.สป.กห. อัตรา (อัตรา พล.ท.)
ลำดับที่ ๑๗. พล.ต.สวัสดิ์ กระต่ายทอง เป็น ผทค.พิเศษ สป.กห. (อัตรา พล.ท.)
ลำดับที่ ๕๑. พล.อ.สุรพันธ์ วงศ์ไทย เป็น ปษ.สปท.
ลำดับที่ ๕๗. พล.ต.สุริยน เผือกสกนธ์ เป็น ผทค.พิเศษ บก.ทท. (อัตรา พล.ท.)
ลำดับที่ ๗๔. พล.ท.จีระศักดิ์ ชมประสพ เป็น มทภ.๒
ลำดับที่ ๗๕. พล.ท.ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ เป็น มทภ.๓
ลำดับที่ ๗๙. พล.ต.วิชิต ศรีประเสริฐ เป็น ผบ.นรด. (อัตรา พล.ท.)
ลำดับที่ ๘๕. พล.ต.ชุมพล กากแก้ว เป็น ผทค.พิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.)
ลำดับที่ ๙๔. พล.ต.สุภโชค สัมปัตตะวนิช เป็น รอง ผบ.รร.จปร.
ลำดับที่ ๑๐๘. พ.อ.จุมพล บุตรโปร่งจิต เป็น ผอ.สกศ.รร.จปร. (อัตรา พล.ต.)
ลำดับที่ ๑๑๓. พ.อ.มานพ พงศ์ไพศาล เป็น ผทค.ทบ. (อัตรา พล.ต.)

ยินดีด้วยครับ

 


สาส์น จปร.24
( ฉบับที่ 1/55 )

เรียน เพื่อน จปร.24 ที่รักทุกท่าน

       สาส์นฉบับนี้เป็นฉบับแรกของผมในฐานะประธานจปร.24 ที่ได้รับหน้าที่ จาก พล.อ.คณิตฯ เมื่อ 20 ม.ค.55 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. ซึ่งพวกเราได้จัดเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ในหมู่มวลสมาชิกและครอบครัวในโอกาสรับ-ส่งหน้าที่ และการต้อนรับปีใหม่ 2555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

รายละเอียด


ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ส.๒๕๕๕ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๑๙๖ ราย มีเพื่อนๆ ได้รับโปรดเกล้าฯ ดังนี้

ลำดับที่ ๓. พล.ท.นิพนธ์วิทย์ วุฒิรณฤทธิ์ เป็น พลเอก
ลำดับที่ ๘. พล.ท.เปรมสิน นิติสิริ เป็น พลเอก
ลำดับที่ ๑๑. พล.ต.เจอด พบสุข เป็น พลโท
ลำดับที่ ๓๘. พล.ท.เจริญ นพสุวรรณ เป็น พลเอก
ลำดับที่ ๓๙. พล.ท.นพรัตน์ ยอดวิมล เป็น พลเอก
ลำดับที่ ๔๓. พล.ต.อัชฌพงศ์ ปกรณ์ยุทธ เป็น พลโท
ลำดับที่ ๔๔. พล.ต.จตุพร เจียมสมบูรณ์ เป็น พลโท
ลำดับที่ ๕๑. พ.อ.พีรพล กรณ์เกษม เป็น พลตรี
ลำดับที่ ๕๒. พ.อ.ธวัช รอดเดชา เป็น พลตรี
ลำดับที่ ๘๖. พล.ท.สุรพันธ์ พวงเพ็ชร์ เป็น พลเอก
ลำดับที่ ๘๘. พล.ต.สุพจน์ ชุณห์ชัชวาลกุล เป็น พลโท
ลำดับที่ ๙๐. พล.ต.จีรศักดิ์ รอดทอง เป็น พลโท
ลำดับที่ ๙๒. พล.ต.ปรีชา พลายอยู่วงษ์ เป็น พลโท
ลำดับที่ ๑๐๙. พ.อ.สรยุทธ์ ศรคำรณ เป็น พลตรี
ลำดับที่ ๑๑๑. พ.อ.นริศ แสงจันท์ไทย เป็น พลตรี
ลำดับที่ ๑๑๒. พ.อ.จีรทีปต์ เรืองสมบูรณ์ เป็น พลตรี
ลำดับที่ ๑๑๔. พ.อ.พงษ์ขวัญ อัศวเวทสถิต เป็น พลตรี
ลำดับที่ ๑๑๖. พ.อ.พิมล ชูดวง เป็น พลตรี
ลำดับที่ ๑๒๒. พ.อ.เรืองพร โรจนสโรช เป็น พลตรี
ลำดับที่ ๑๒๕. พ.อ.สุรพล สุขภูมิ เป็น พลตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป


สถานะภาพรุ่น จปร.๒๔

สมาชิก จปร.๒๔

278

นาย

 

 

 

สมาชิกกิติมศักดิ์

2

นาย

๑. พล.ท.จักรี ตันติพงศ์

รวม

 

280

นาย

๒. พ.อ.เทอดพงษ์ ศิริวิโรจน์

๒๓ พ.ย.๕๔

 

 

 

 

 

 

พล.อ.

พล.ท.

พล.ต.

พ.อ.(พ.)

ต่ำกว่า พ.อ.

รวม

รับราชการ

11

41

89

44

 

185

นอกราชการ

7

17

25

 

13

62

เสียชีวิต

1

 

4

10

18

33

 

19

58

118

54

31

280


ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระคุณ มีเพื่อนๆ ได้รับโปรดเกล้าฯ จำนวน ๔๖ นาย ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เป็น พล.อ. ๕ นาย, พล.ท. ๑๘ นาย, พล.ต. ๑๑ นาย และปรับย้ายตำแหน่ง ๑๒ ราย

ลำดับ ยศ ชื่อ ตำแหน่ง
 1  1 พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ ผอ.สงป.กห.
 2  2 พล.อ.สุรพันธ์ วงศ์ไทย ปษ.พิเศษ บก.ทท.
 3  3 พล.อ.ประดิษฐ์ชัย บุญรักษ์ ปษ.สปท.
 4  4 พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เสธ.ทบ.
 5  5 พล.อ.เอกนันท์ รัตนโสภา ผทค.พิเศษ ทบ.
 6  1 พล.ท.พันเลิศ วงศ์วานิช ผช.น.ฝสธ.ประจำ รมว.กห.
 7  2 พล.ท.สุชาติ อดุลย์บุตร ปษ.สป.กห.
 8  3 พล.ท.ณรงค์ ตุวยานนท์ ปษ.สป.กห.
 9  4 พล.ท.มาโนช บุญคลัง ผทค.พิเศษ สป.กห.
10  5 พล.ท.สรวุธ จันทถิระ ผทค.พิเศษ บก.ทท.
11  6 พล.ท.ณกรณ์ ภู่สวาสดิ์ ผทค.พิเศษ บก.ทท.
12  7 พล.ท.นรินทร์ ลักขณา จก.ยศ.ทบ.
13  8 พล.ท.เจิดศักดิ์ เจริญรุ่งเรือง ปษ.ทบ.
14  9 พล.ท.พรจักร มนูธรรม รอง หน.ฝสธ.ประจำ ผบช.
15 10 พล.ท.ธวัชชัย นุ่มนิ่ม รอง หน.ฝสธ.ประจำ ผบช.
16 11 พล.ท.เสน่ห์ ทองคำใส น.ฝสธ.ประจำ ผบช.
17 12 พล.ท.เดชา กิ่งวงษา ผทค.พิเศษ ทบ.
18 13 พล.ท.ชยันต์ หวยสูงเนิน ผทค.พิเศษ ทบ.
19 14 พล.ท.พิจิตร ลักษณะละม้าย ผทค.พิเศษ ทบ.
20 15 พล.ท.ชานุกร ตัณฑโกศล ผทค.พิเศษ ทบ.
21 16 พล.ท.พิทยา กระจ่างวงษ์ ผทค.พิเศษ ทบ.
22 17 พล.ท.เสรี พหลเวชช์ ผทค.พิเศษ ทบ.
23 18 พล.ท.มนตรี อุมารี ผทค.พิเศษ ทบ.
24  1 พล.ต.ธีระศักดิ์ วรเจริญ ผทค.สป.กห.
25  2 พล.ต.สานิต วรรณรัตน์ ผทค.บก.ทท.
26  3 พล.ต.ภุชงค์ โกมลานนท์ ผบ.จทบ.สุรินทร์
27  4 พล.ต.ธันยวัตร ปัญญา ผบ.จทบ.เชียงราย
28  5 พล.ต.ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ ผบ.ศบบ.
29  6 พล.ต.กำธร บุณยะสุต ผทค.ทบ.
30  7 พล.ต.วรนันท์ นามวัง ผทค.ทบ.
31  8 พล.ต.พชร สาตร์เงิน ผทค.ทบ.
32  9 พล.ต.โกศล จรดล ผทค.ทบ.
33 10 พล.ต.วีรศักดิ์ พึ่งเป็นสุข ผทค.ทบ.
34 11 พล.ต.วีระพงศ์ วีสเพ็ญ ผทค.ทบ.
ปรับย้ายตำแหน่ง
35  1 พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ รอง เสธ.ทหาร
36  2 พล.ท.อภิชาต แสงรุ่งเรือง จก.อท.ศอพท.
37  3 พล.ต.ขจรพล ทองอารีย์ รอง ผอ.วปอ.สปท.
38  4 พล.ต.อุทัย ปานเสน่ห์ รอง จก.ชค.ทหาร
39  5 พล.ต.สุริยน เผือกสกนธ์ ผอ.สปก.ยก.ทหาร
40  6 พล.ต.สานิต เทพวัลย์ น.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทหารสูงสุด
41  7 พล.ต.ประตินันท์ สายหัสดี รอง มทภ.3
42  8 พล.ต.สกล ชื่นตระกูล รอง มทภ.4
43  9 พล.ต.กฤตภพ สาลีพันธ์ ผบ.พล.ป.
44 10 พล.ต.เอนก อินทร์อำนวย ผบ.มทบ.32
45 11 พล.ต.กิจจา ศรีทองกุล ผบ.จทบ.สุราษฏร์ธานี
46 12 พล.ต.สมวุฒิ แตงสาขา ผทค.ทบ.

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ


ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเจ

ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รอ. รับราชการสนองพระเดชพระคุณ และพระราชทานยศสูงขึ้น ลำดับที่ ๕ พล.ท.กฤษณรักษ์ ทรัพย์ยิ่ง รอง ผอ.สนง.รปภ.รอ. เป็น ปษ.พิเศษ รอ. (อัตรา พล.อ.) และพระราชทานยศเป็น พล.อ


เพื่อนๆ ลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

ตามคำสั่ง กห.ที่ ๖๓๖/๒๕๕๔ ลง ๒๒ ส.ค.๕๔ จำนวน ๖ นาย
เป็น พล.อ.
๑. พล.ท.นิพนธ์วิทย์ วุฒิรณฤทธิ์
เป็น พล.ท.
๑. พล.ต.เจอด พบสุข
๒. พล.ต.อัชฌพงศ์ ปกรณ์ยุทธ
๓. พล.ต.จตุพร เจียมสมบูรณ์
๔. พล.ต.สุพจน์ ชุณห์ชัชวาลกุล
๕. พล.ต.จีรศักดิ์ รอดทอง

ตามคำสั่ง กห.ที่ ๗๐๘/๒๕๕๔ ลง ๙ ก.ย.๕๔ (สังกัด บก.ทท.) จำนวน ๒ นาย
เป็น พล.ต.
๑. พ.อ.พีรพล กรณ์เกษม (ลำดับที่ ๑๐)
๒. พ.อ.ธวัช รอดเดชา (ลำดับที่ ๑๑)

ตามคำสั่ง กห.ที่ ๗๗๓/๒๕๕๔ ลง ๒๓ ก.ย.๕๔ (สังกัด ทบ.) จำนวน ๗ นาย
เป็น พล.ต.
๑. พ.อ.จีรทีปต์ เรืองสมบูรณ์ (ลำดับที่ ๒๒)
๒. พ.อ.พงษ์ขวัญ อัศวเวทสถิต (ลำดับที่ ๒๕)
๓. พ.อ.พิมล ชูดวง (ลำดับที่ ๒๘)
๔. พ.อ.นริศ แสงจันท์ไทย (ลำดับที่ ๒๔๗)
๕. พ.อ.สุรพล สุขภูมิ (ลำดับที่ ๒๕๐)
๖. พ.อ.สรยุทธ์ ศรคำรณ (ลำดับที่ ๓๐๔)
๗. พ.อ.เรืองพร โรจนสโรช (ลำดับที่ ๓๘๐)


สาส์น จปร.24
( ฉบับที่ 2/55 )

เรียน เพื่อน จปร.24 ที่รักทุกท่าน

หลังจากที่ผมได้มีสาส์นฉบับแรก เมื่อ 2 ก.พ.55 ถึงเพื่อนทุกท่านแล้ว เราได้มีงานสำคัญ 1 งาน คืองานสังสรรค์ 1329 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ก.พ.55 มีเพื่อนๆ ทุกเหล่าทัพพร้อมครอบครัวมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เฉพาะในส่วนสมาชิก จปร.24 มาร่วมงานเกือบ 100 ท่าน นับว่าเป็นที่น่ายินดีที่พวกเรามี Spirit รุ่นสูง. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

รายละเอียด


เรียนสมาชิก จปร.๒๔
ตามที่ผมได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆ ให้มาทำหน้าเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนรุ่น และเป็นที่สื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรุ่น ทั้งใน website รุ่น และในการส่ง SMS ผมมีเรื่องที่จะขอร้องและเรียนให้เพื่อน
ทราบดังนี้
๑. การส่งเอกสาร/หนังสือเวียนรุุ่น จะเริ่มส่งทางไปรษณีไปยังบ้านพักแทนที่จะส่งไปยังที่ทำงาน เพราะฉะนั้น กรุณาตรวจสอบบ้านเลขที่ ที่อยู่ของท่านว่าถูกต้อง/ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อที่ท่านจะไม่ตกข่าว และรุ่นจะ
ไม่เสียค่าไปรษณีโดยเปล่าประโยชน์
๒. การส่งข่าวทาง SMS
- ปัจจุบันรุ่นจะส่งข่าว SMS ให้กับเพื่อนทุกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ (238 คน) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS แต่ละครั้งจะใช้เงินรุ่น 119 ถีง 357 บาท ตามความยาวของข้อความ (ไม่เกิน 70 ตัวอักษร =50 ส.ต
.,ไม่เกิน 134 ตัวอักษร = 1 บาท,ไม่เกิน 201 ตัวอักษร = 1.5 บาท) ต่อ 1 หมายเลข
- มีเพื่อนหลายคน แจ้งผมว่ายังไม่สามารถรับ SMS ของรุ่นได้ ทั้งที่สามารถรับข้อความ SMS จากเพื่อนๆ, จากธนาคาร และจากหน่วยงานราชการได้ จากการตรวจสอบ หากหมายเลขโทรทัพท์มือถือถูกต้อง
ร้อยทั้งร้อยเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ โทร.ไปแจ้งให้ผู้บริการเครือข่ายมือถืองดรับข้อความ SMS โฆษณา (ข้อความผ่านช่องทางธุระกิจ/พานิชย์) วิธีแก้ไขง่ายๆ คือโทร.ไปแจ้งผู้บริการเครือข่ายมือถือยกเลิกการงดรับข้อความ SMS โฆษณา แล้วโทร.หาผมเพื่อที่จะทดสอบการรับ SMS เป็นรายบุคคล
- ผมได้เข้าโปรแกรมตรวจสอบการงดรับข้อความผ่านช่องทางธุรกิจ/พานิชย์ ปรากฏมีเพื่อนๆ งดรับข้อความ (SMS โฆณา) ถึง ๔๐ คน ผมได้ติดต่อแก้ไขเป็นรายบุคคลแล้ว
- SMS รุ่น ใช้ในการแจ้งข่าวสารจากคณะกรรมการรุ่น, ข่าวงานมงคลสมรส และข่าวงานศพ ของสมาชิก จปร.๒๔ ให้กับเพื่อนทุกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือทราบ
๓. web รุ่น
- ผมพยายามที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของ web รุ่น โดยเมื่อเข้าหน้าหลักของ web รุ่นแล้ว จะดูกิจกรรมอื่นต้องใส่ระหัสเข้าหน้าสมาชิก มันดูดี แต่ในโลกของ internet แล้วมันสู้โปรแกรมในการค้นหาไม่ได้
(Search engine) มันสามารถค้นหา และเข้าได้ทุกช่องทาง ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลของรุ่น ผมจะเข้าระหัสของรุ่นไว้ เปิดยากหน่อยครับ สามารถรักษาความเป็นส่วนตัวได้ส่วนหนึ่ง

อัครเดช


ที่อยู่ พล.ต.โกศล จรดล เปลี่ยนเป็น 1025 ซ.เพรชเกษม 51 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
โทรมือถือ พล.ต.สรรเพชญ อิศรางกูร ณ อยุธยา เปลี่ยนเป็น 087-691-0056

DownLoad ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ได้ที่นี้
ชมภาพพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตรับราชการทหารชั้นนายพล ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ที่หน้ากิจกรรมรุ่น

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระคุณ มีเพื่อนๆ ได้รับโปรดเกล้าฯ จำนวน ๖๓ นาย ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เป็น พล.อ. ๑๖ นาย, พล.ท. ๒๔ นาย, พล.ต. ๑๔ นาย และปรับย้ายตำแหน่ง ๙ นาย

เป็น พล.อ.
๑. พล.อ.สำเร็จ ศรีหร่าย ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พล.อ.วุฒิชัย สิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พล.อ.ชัยวัฒน์ สท้อนดี ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พล.อ.อภิชาต แสงรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
๕. พล.อ.กะสิณ ทองโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. พล.อ.ชลิต ศรีระเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗. พล.อ.อุกฤษฏ์ ณรงค์วิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘. พล.อ.จักรี ตันติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙. พล.อ.อนันต์ กาญจนปาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐. พล.อ.บุญสืบ คชรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑. พล.อ.วีรศักดิ์ มณีอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๒. พล.อ.ปริญญา แต่แดงเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๓. พล.อ.องอาจ รัตนวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๔. พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
๑๕. พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๖. พล.อ.เติมศักดิ์ อาภรณ์เอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น พล.ท.
๑. พล.ท.พิทยา สิงหโกวินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พล.ท.วีระศักดิ์ ล้อมวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พล.ท.ธนา รำพึงกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พล.ท.ปานศิริ มีผล ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๕. พล.ท.ชัชวาลย์ จรูญรัชฎ์ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๖. พล.ท.สานิต เทพวัลย์ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๗. พล.ท.อุทัย ปานเสน่ห์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
๘. พล.ท.ขจรพล ทองอารีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๙. พล.ท.สินธุ์ชัย สมานทรัพย์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว
๑๐. พล.ท.ประตินันท์ สายหัสดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๑. พล.ท.สกล ชื่นตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๒. พล.ท.สุภัช วิชิตการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๓. พล.ท.เชิดชัย จันทร์เทศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๔. พล.ท.ณัทกร เกิดสุขผล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๕. พล.ท.สำเริง สามดาว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๖. พล.ท.ทวีป กิ่งเกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๗. พล.ท.ธรรมนูญ กฤษน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๘. พล.ท.เฉลิมเกียรติ เมฆทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๙. พล.ท.วีระพงศ์ คงเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๐. พล.ท.ณัฐธรณินทร์ ขอบทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๑. พล.ท.ชิงชัย สังวรนิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๒. พล.ท.ไพรัช ขยันสำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๓. พล.ท.สุรพงศ์ ปราการรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๔. พล.ท.ดิฏฐพร ศศะสมิต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น พล.ต.
๑. พล.ต.พรธเนศร์ สุนทรเกส ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๒. พล.ต.เกรียงศักดิ์ ธันวานนท์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
๓. พล.ต.สัณห์ชัย จารุวรรณ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย
๔. พล.ต.ธนากร ทองศุข ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์
๕. พล.ต.ทรงศักดิ์ เชิดบุญเมือง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
๖. พล.ต.ธัชพล ไม้รอด ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๗. พล.ต.สมนึก ขุนทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๘. พล.ต.อภิรมย์ สุชาตะนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๙. พล.ต.วีระชัย จิตติ์คันธา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๐. พล.ต.วีระศักดิ์ สมบัติมี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๑. พล.ต.ธนา ศรีเพ็ญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๒. พล.ต.เอกศักดิ์ สังข์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๓. พล.ต.ชัยเดช งามปลั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๔. พล.ต.เวชศักกิ์ ดวงอุไร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ปรับย้ายตำแหน่ง
๑. พล.อ. ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พล.อ.มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
๔. พล.ท.เกรียงไกร บุรินทร์วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๕. พล.ต.เบ็ญจรงค์ เจริญพร รองแม่ทัพภาคที่ ๔
๖. พล.ต.กำธร บุณยะสุต รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร
๗. พล.ต.ประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
๘. พล.ต.ธันยวัตร ปัญญา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑
๙. พล.ต.เอนก อินทร์อำนวย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

ยินดีด้วยครับ


ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ และลาออกก่อนเกษียณอายุราชการของเพื่อนๆ

เกษียณอายุราชการ
1 1 พล.ต.กฤษณพณ ถนอมกุลบุตร
2 2 พล.ต.โกศล จรดล
3 3 พล.ท.ชยันต์ หวยสูงเนิน
4 4 พล.ท.ชุมพล กากแก้ว
5 5 พล.ท.ณกรณ์ ภู่สวาสดิ์
6 6 พล.ต.ธีระศักดิ์ วรเจริญ
7 7 พล.ต.บริบูรณ์ พ่วงอำภัย
8 8 พล.ท.บุญเลิศ ทัศนครองสินธุ์
9 9 พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์
10 10 พล.ต.ประกอบชัย แดงเนียม
11 11 พล.ท.พิจิตร ลักษณะละม้าย
12 12 พล.ต.เพิ่มศักดิ์ เจริญสุข
13 13 พล.ท.มนตรี อุมารี
14 14 พล.ต.มนัส เพยาว์น้อย
15 15 พล.ต.มานพ พงศ์ไพศาล
16 16 พล.ต.มานะ เจริญวงค์
17 17 พล.ต.วรนันท์ นามวัง
18 18 พล.ต.วิหาร นาคกุลบุตร
19 19 พล.ต.วีรศักดิ์ พึ่งเป็นสุข
20 20 พล.ต.ศักดา พลอยไป
21 21 พล.ต.สมบัติ ศูนย์กลาง
22 22 พล.ต.สรรเพชญ อิศรางกูร ณ อยุธยา
23 23 พล.ท.สวัสดิ์ กระต่ายทอง
24 24 พล.ท.สุชาติ อดุลย์บุตร
25 25 พล.ต.สุเทพ พันธุ์วัฒนา
26 26 พล.ท.เสน่ห์ ทองคำใส
27 27 พล.ต.อัครเดช วุฒิรณฤทธิ์
28 28 พล.ต.อาคม จันทะพันธ์
29 29 พล.ท.อุชุกร สาครนาวิน
30 30 พล.อ.เอกนันท์ รัตนโสภา

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามมติ ครม.
31 1 พล.ต.จิระ โลกะกะลิน
32 2 พล.ต.ชาติชาย ชื่นประดิษฐ์
33 3 พล.ต.ฌาน สิทธิเหรียญชัย
34 4 พล.ท.ปราโมทย์ ชนไมตรี

35 5 พล.ต.ม.ล.รวินท์ กมลาสน์
36 6 พล.ท.วิทยา บุญญาจันทร์
37 7 พล.ท.สานิต วรรณรัตน์
38 8 พล.ต.สิริ รามโยธิน
39 9 พล.ต.อาทร เรืองดิลกรัตน์

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด กห. (ขอพระราชทานยศสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษ)
40 1 พล.ต.ชาญชัย มานะกิจ
41 2 พล.อ.ธวัชชัย นุ่มนิ่ม
42 3 พล.ต.ศานติ ปิลกศิริ
43 4 พล.ท.สุเมธ อนวัชกุล

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด กห. เฉพาะนายทหารชั้นนายพล ๒ ต.ค.๕๕ (ขอพระราชทานยศสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษ)
44 1 พล.ท.ณรงค์ ชาติทองคำ
45 2 พล.ท.ณัฐชัย กสิผล
45 2 พล.ท.ธีระ อติชน
46 3 พล.ท.พชร สาตร์เงิน
47 4 พล.อ.พิทยา กระจ่างวงษ์
48 5 พล.อ.เสรี พหลเวชช์

เพิ่มเติมและแก้ไขครับ

copyright @ 2010 by crma24.net